W związku z czasowym zawieszeniem osobistej obsługi interesantów Ośrodka uprzejmie informujemy, że niektóre sprawy, realizowane przez tut. Ośrodek nie wymagają pilnego składania wniosków i istnieje możliwość spłaty świadczeń za okres wstecz.

Należą do nich:

  • Zasiłek wychowawczy (tzw. 500+) w przypadku urodzenia dziecka.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu zasiłkowego

  • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia

  • świadczenia rodzinne związane z niepełnosprawnością tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, specjalny zasiłek opiekuńczy.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Barbara Kuderska – Kierownik Ośrodka