Projekt TĘCZA

Uprzejmie informujemy, że ze względu na zagrożenie epidemiczne, działalność Klubu została zawieszona.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu w grudniu 2016 r. przystąpił do realizacji projektu partnerskiego „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1.Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerem wiodącym projektu był Powiat Kościański.

Przedmiotem projektu, w części realizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu, były usługi skierowane do osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami, polegające na uruchomieniu Klubu Seniora TĘCZA oraz zatrudnieniu asystenta osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z założeniem projektu jest on kontynuowany po zakończeniu okresu finansowania ze środków zewnętrznych.

Zapraszamy osoby w wieku 55+ na zajęcia w Klubie Seniora TĘCZA.

Spotkania odbywają się cztery razy w tygodniu od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.30 w Centrum Kultury w Śmiglu, wejście E.

Najważniejsze cele klubu obejmują:

  • rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań,
  • organizowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego,
  • motywowanie seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększenia udziału w życiu społecznym,
  • organizowanie spotkań tematycznych,
  • tworzenie przestrzeni do integracji rówieśniczej i międzypokoleniowej oraz nawiązywania nowych znajomości,
  • upowszechnianie zdrowego trybu życia – ochrona i promocja zdrowia,
  • poprawa sprawności ruchowej i manualnej i umysłowej,
  • wzbogacanie wiedzy, nauka nowych umiejętności,

Autorzy projektu zakładają, że zaplanowane działania przyczynią się do poprawy funkcjonowania osób starszych w Gminie Śmigiel, ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego tej grupy mieszkańców oraz poprawy zdrowia psychofizycznego.

Dodatkowo w ramach kontynuacji projektu TĘCZA w Ośrodku zatrudniony jest asystent osób niepełnosprawnych, który współpracuje z trzema osobami niepełnosprawnymi.

Asystent wspiera osoby niepełnosprawne w ich codziennym funkcjonowaniu w środowisku zamieszkania, pomaga w załatwianiu codziennych spraw i zapewnia kontakt z otoczeniem społecznym. Celem współpracy jest ograniczenie zjawiska wykluczenia i alienacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

 

Regulamin Klubu Seniora TĘCZA

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W KLUBIE SENIORA TĘCZA