Projekt TĘCZA

Projekt partnerski „Tęcza”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu w grudniu 2016 r. przystąpił do realizacji projektu partnerskiego „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1.Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerem wiodącym projektu jest Powiat Kościański (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Kościanie). Wraz z Gminą Śmigiel (Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu) do partnerstwa przystąpiły: Gmina Miejska Kościan ( Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie), Gmina Kościan (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie), KOSS Kościańska Operatywna Spółdzielnia Socjalna.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 839 490,74 zł, w tym kwota dofinansowania to 1 747 516,20 zł, wkład własny to 91 974,54 zł. Z tego dla Gminy Śmigiel przypada 221 088,00 zł. i nie są wymagane wydatki ze środków Gminy.

Przedmiotem projektu, w części realizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu, będzie realizacja działań z zakresu wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych. Odbiorcami działań projektowych będą osoby znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z projektem Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu zaplanował następujące działania:

 • w zakresie wsparcia osób starszych:
  • codzienne spotkania w klubie seniora, i opieka animatora klubu pięć dni w tygodniu po 6 godzin,
  • warsztaty grupowe i spotkania indywidualne z psychologiem,
  • zajęcia ruchowe z rehabilitantem,
  • wyjazdy na basen,
  • zajęcia grupowe z lekarzem, dietetykiem,
  • usługi masażysty,
  • warsztaty artystyczne i teatralne.
 • w zakresie wsparcia specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych:
  • asystowanie w codziennych czynnościach mających na celu angażowanie w życie społeczne,
  • usługi masażysty.

Autorzy projektu zakładają, że zaplanowane działania przyczynią się do poprawy funkcjonowania osób starszych w Gminie Śmigiel, ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego tej grupy mieszkańców oraz poprawy zdrowia psychofizycznego. W odniesieniu do osób niepełnosprawnych oczekuje się ograniczenia zjawiska wykluczenia i alienacji społecznej.