Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu
Powróć do: PROJEKTY I PROGRAMY

Program Opieka 75+

Gmina Śmigiel  w roku 2018 r. przystąpiła do realizacji Programu „Opieka 75+”. Program jest kontynuowany w latach następnych.

W ramach programu „Opieka 75+” wsparciem w formie usług opiekuńczych objęte są osoby nowe. W wieku powyżej 75 lat, które po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych, jak również osoby, które korzystały już wcześniej z programu i będą go kontynuowały oraz osoby, które będą miały zwiększoną liczbę godzin ww. usług.

Program jest odpowiedzią na obserwowany wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Celem programu jest wsparcie finansowe samorządów gminnych w realizacji tego zadania w gminach do 60 tys. mieszkańców: wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich, które realizują usługi opiekuńcze samodzielnie (tj. przez pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin, lub innych gminnych jednostek organizacyjnych) lub poprzez zlecanie realizacji przedmiotowego zadania organizacjom pozarządowym oraz spółdzielniom socjalnym lub organizacjom kościelnym.

Dzięki dofinansowaniu z budżetu Państwa gmina Śmigiel ma możliwość zwiększenia oferty pomocy dla osób w wieku senioralnym.

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej), lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej) a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

1. Zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.

3. Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

4. Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANIE: 93.744,00 ZŁ

ŚRODKI GMINY: 226.826,00 ZŁ

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 320.570,00 ZŁ

druk_1 plakat_1