Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu
Powróć do: POMOC SPOŁECZNA

specjalny zasiłek celowy

Specjalny zasiłek celowy przysługuje:

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach wymagających zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej:

1)      osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest wyższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 776 zł,

2)      rodzinie, której dochód jest wyższy od kryterium dochodowego rodziny, tj. 600 zł/osobę w rodzinie.

Specjalny zasiłek celowy przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej osobom  i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej z powodu:

1)      ubóstwa;

2)      sieroctwa;

3)      bezdomności;

4)      bezrobocia;

5)      niepełnosprawności;

6)      długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7)      przemocy w rodzinie

8)      potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

9)      potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

10)   bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

11)   trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12)   trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13)   alkoholizmu lub narkomanii;

14)   zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

15)   klęski żywiołowej lub ekologicznej lub z powodu innej ważnej przyczyny.

Wysokość tego bezzwrotnego świadczenia nie może przekraczać odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego rodziny. Specjalny zasiłek celowy może być przyznany między innymi na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów  i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

JAK SIĘ UBIEGAĆ

Żeby otrzymać specjalny zasiłek celowy, należy złożyć wniosek, w przepisach nie ustalono wzoru wniosku,  z pisma powinno wynikać o jakie świadczenie wnosi wnioskodawca oraz na jaki cel, należy również określić wydatki jakie są niezbędne na realizację niezaspokojonej potrzeby.

Do wniosku należy dołączyć:

załączniki – dotyczą wszystkich osób wspólnie gospodarujących:

1) podczas wywiadu środowiskowego należy okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy;

2) decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;

3) orzeczenie komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenie lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie komisji lekarskiej;

4) orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

5) oświadczenie majątkowe;

6) dokumenty potwierdzające długotrwałą chorobę oraz wydatki na leczenie,

7) zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierające informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

8) zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierające informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkach na ubezpieczenie zdrowotne,  składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składkach na ubezpieczenie chorobowe;

9) oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej;

10) dowód otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

11) zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

12) zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;

13) w przypadku uzyskiwania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej

a)       w przypadku działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych,

  • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania,
  • zaświadczenie za rok ubiegły wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie, zawierające informację o wysokości:

przychodu;

kosztów uzyskania przychodu;

różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza;

odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

należnego podatku;

odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

  • jeżeli w roku ubiegłym działalność nie była prowadzona – oświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

 b)      w przypadku działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

  • zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego o formie opodatkowania
  • dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
  • oświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

14) zaświadczenie albo oświadczenie o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej;

art. 8 ust. 11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

  • kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej (5 x 776 zł)
  • kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie (5 x 600 zł)

15) decyzję organów przyznających świadczenia pieniężne;

16) w przypadku, gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczeń, wymagają potwierdzenia innym oświadczeniem lub dokumentem niż wymienionym wyżej, pracownik ośrodka może domagać się takiego oświadczenia lub dokumentu.

 

Wszystkie oświadczenia wnioskodawcy muszą zawierać klauzulę – Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Pliki do pobrania:

Wniosek o świadczenia pomocy społecznej.pdf
Format: pdf, 83.93 kB
Zaświadczenie pracodawcy o dochodach.pdf
Format: pdf, 76.04 kB
Oświadczenie o dochodach z pracy.pdf
Format: pdf, 84.92 kB
Oświadczenie strony.pdf
Format: pdf, 112.83 kB
oświadczenie o stanie majątkowym.pdf
Format: pdf, 250.49 kB
Dyspozycja przelewu na konto.pdf
Format: pdf, 223.6 kB
Klauzula informacyjna - pomoc społeczna.pdf
Format: pdf, 134.7 kB