Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Imieniny: Danuta, Emilia, Jan
pochmurno
22°C

usługi opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Gmina w sytuacji osób samotnych, tzn. tych które nie mają dzieci, wnuków lub innych osób zstępnych lub wstępnych, ma obowiązek udzielenia usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.  W sytuacji, kiedy osoba wymagająca pomocy ma rodzinę udzielenie pomocy przez Gminę nie jest gwarantowane.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów  z otoczeniem.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Usługi opiekuńcze, świadczone w miejscu zamieszkania są przyznawane nieodpłatnie, gdy dochód (rozumiany zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kryterium to dla osób samodzielnie gospodarujących wynosi 776 zł, dla osób wspólnie gospodarujących – 600 zł na osobę w rodzinie.

Osobom samotnie gospodarującym, których dochód przekracza kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej, określone w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze przyznawane są odpłatnie, na zasadach określonych  w tabeli

Od 1 kwietnia 2023 r. koszt roboczogodziny wynosi 41,46 zł

gospodarstwo jednoosobowe

      Lp.

Dochód  na osobę w stosunku do kryterium dochodowego  - wyrażony w %

Dochód na osobę wyrażony w zł

Cena usług opiekuńczych w %

Cena 1 godz. usług opiekuńczych w zł

      1

      powyżej 100 do 120

776,01          do      931,20

            3

        1,24

      2

      powyżej 120 do 140

931,21         do     1086,40

            5

        2,07

      3 

      powyżej 140 do 170

1086,41       do    1319,20

            7

        2,90

      4

      powyżej 170 do 200

1319,21       do     1552,00

          10

       4,15

      5

     powyżej 200 do  250

1552,01       do     1940,00

          18

        7,46

      6

      powyżej 250 do 300

1940,01       do     2328,00

          25

        10,37

      7

      powyżej 300 do 350

2328,01       do     2716,00

          30

       12,44

      8

      powyżej 350 do 400

2716,01       do     3104,00

          35

      14,51

      9

      powyżej 400 do 500

3104,01       do     3808,00

          55

      22,81

     10

      powyżej 500 do 600

3808,01       do     4656,00

          80

      33,17

     11

      powyżej 600

      powyżej  4656,01

        100

      41,46

 

gospodarstwo wieloosobowe

     Lp.

Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do wysokości kryterium dochodowego – wyrażony w %

Dochód na osobę w rodzinie wyrażony w zł

Cena usług opiekuńczych w %

Cena 1 godz. usług opiekuńczych w zł

       1

    powyżej 100 do 120

600,01     do           720,00

           5

        2,07

      2

    powyżej 120 do 140

720,01     do           840,00

           8

        3,32

      3

    powyżej 140 do 170

840,01     do         1020,00

         15

        6,22

      4

    powyżej 170 do 200

1020,01    do       1200,00

         18

        7,46

      5

    powyżej 200 do 250

1200,01   do         1500,00

         25

        10,37

      6

    powyżej 250 do 300

1500,01   do         1800,00

         30

      12,44

      7

    powyżej 300 do 350

1800,01   do         2100,00

         35

      14,51

      8

    powyżej 350 do 400

2101,01   do         2400,00

         50

      20,73

      9

    powyżej 400 do 500

2400,01   do         3000,00

         65

      26,95

     10

    powyżej 500 do 600

3000,01   do         3600,00

         80

      33,17

     11

    powyżej 600

    powyżej    3600,01

        100

      41,46

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Całkowity koszt godziny usług opiekuńczych określony jest w ww. Uchwale i wynosi od 1 kwietnia 2023 roku 41,46 zł.

Z ponoszenia opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwolnieni są świadczeniobiorcy, którzy spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 1. poniesienie przez te osoby łącznie wydatków na usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, leki, leczenie oraz opłaty mieszkaniowe spowodowałoby obniżenie  ich dochodu poniżej kryterium dochodowego – w przypadku świadczeniobiorców, którzy są osobami samotnie gospodarującymi w rozumieniu art. 6 pkt. 10 ustawy;
 2. poniesienie przez te osoby w gospodarstwie domowym świadczeniobiorcy łącznie wydatków na usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, leki, leczenie dla świadczeniobiorcy oraz opłaty mieszkaniowe osób w jego gospodarstwie domowym spowodowałoby obniżenie średniego dochodu na osobę w tym gospodarstwie domowym poniżej kryterium dochodowego – w przypadku innych świadczeniobiorców, niż osoby samotnie gospodarujące w rozumieniu art. 6 pkt. 10 ustawy
 3. utracili większość majątku w wyniku pożaru, powodzi, klęski żywiołowej, kradzieży, wypadku lub przestępstwa przeciwko zdrowiu świadczeniobiorcy;

Częściowo z opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwolnieni są świadczeniobiorcy, którzy spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 1.  ponoszą wydatki na leki, leczenie  lub rehabilitację przewyższające 30% ich dochodu – z 50% ich dochodu
 2.  są drugą lub kolejną osobą w danej rodzinie, wobec której istnieje konieczność sprawowania opieki lub pomocy w formie opiekuńczych usług ośrodków wsparcia – z 20% opłaty;
 3.  wymiar koniecznej opieki nad nimi przekracza  10 godzin w tygodniu – z 20% opłaty;

 

JAK SIĘ UBIEGAĆ

Żeby otrzymać usługi opiekuńcze, należy złożyć wniosek, w przepisach nie ustalono wzoru wniosku, z pisma powinno wynikać o jakie świadczenie wnosi wnioskodawca.

Do wniosku należy dołączyć:

załączniki – dotyczą wszystkich osób wspólnie gospodarujących:

1) podczas wywiadu środowiskowego należy okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy;

2) decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;

3) orzeczenie komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenie lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie komisji lekarskiej;

4) orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

5) oświadczenie majątkowe;

6) dokumenty potwierdzające długotrwałą chorobę oraz wydatki na leczenie, jeżeli z dokumentacji nie wynika jednoznacznie potrzeba udzielenia usług opiekuńczych – zaświadczenie lekarskie o potrzebie pomocy innych osób w codziennym funkcjonowaniu.

7) zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierające informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

8) zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierające informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkach na ubezpieczenie zdrowotne,  składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składkach na ubezpieczenie chorobowe;

9) oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej;

10) dowód otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

11) zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

12) zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;

13) w przypadku uzyskiwania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej

a)       w przypadku działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania,
 • zaświadczenie za rok ubiegły wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie, zawierające informację o wysokości:

przychodu;

kosztów uzyskania przychodu;

różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza;

odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

należnego podatku;

odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

 • jeżeli w roku ubiegłym działalność nie była prowadzona – oświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

b)      w przypadku działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

 • zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego o formie opodatkowania
 • dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • oświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

14) zaświadczenie albo oświadczenie o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej;

art. 8 ust. 11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

 • kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej (5 x 776 zł)
 • kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie (5 x 600 zł)

15) decyzję organów przyznających świadczenia pieniężne;

16) w przypadku, gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczeń, wymagają potwierdzenia innym oświadczeniem lub dokumentem niż wymienionym wyżej, pracownik ośrodka może domagać się takiego oświadczenia lub dokumentu.

 

Wszystkie oświadczenia wnioskodawcy muszą zawierać klauzulę – Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Pliki do pobrania:

Wniosek o usługi opiekuńcze.pdf
Format: pdf, 383.94 kB
Zaświadczenie pracodawcy o dochodach.pdf
Format: pdf, 76.04 kB
Oświadczenie o dochodach z pracy.pdf
Format: pdf, 84.92 kB
Oświadczenie strony.pdf
Format: pdf, 112.83 kB
oświadczenie o stanie majątkowym.pdf
Format: pdf, 250.49 kB
Klauzula informacyjna - pomoc społeczna.pdf
Format: pdf, 134.7 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.