Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Imieniny: Danuta, Emilia, Jan
pochmurno
24°C
Powróć do: Świadczenia i usługi

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

Osoby uprawnione

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

1) rodziców albo pełnoletniego ucznia;

2) dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.


Stypendium szkolne

Kryterium dochodowe

Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium szkolnego nie może być wyższa niż 600,00zł (netto) na osobę w rodzinie.

Warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest udokumentowanie fakturami, rachunkami, dowodami wpłat i innymi dokumentami poniesionych przez rodzica/opiekuna kosztów na cele edukacyjne. 

Termin składania wniosku

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Okres przyznania stypendium

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Wysokość stypendium szkolnego

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, aktualnie miesięczna kwota stypendium wynosi od  99,20 zł do 248,00 zł. 


Zasiłek szkolny

Kryterium dochodowe

Zasiłek szkolny nie jest uzależniony od kryterium dochodowego, może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie ww. zasiłku są  w  szczególności:

1. Śmierć członka najbliższej rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
2. Pożar mieszkania.
3. Zalanie mieszkania.
4. Okradzenie mieszkania.

pod warunkiem, że zdarzenia uzasadniają pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomocą rzeczową o charakterze edukacyjnym.

Termin składania wniosku

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Okres przyznania zasiłku

Pomoc ma charakter jednorazowy.

Wysokość zasiłku szkolnego

Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Aktualnie jest to kwota 620,00 zł.


Wykaz załączników do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego, dokumentujących dochód:

W przypadku:
a) pracy dorywczej – oświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów za miesiąc sierpień br.

b) dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych:

  • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania,
  • zaświadczenie za rok ubiegły wydane przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego lub oświadczenie, zawierające informację o wysokości:

- przychodu;

- kosztów uzyskania przychodu;

- różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

- dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza;

- odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

- należnego podatku;

- odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

jeżeli w roku ubiegłym działalność nie była prowadzona – oświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

c) dochodu z działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

  • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania,
  • dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
  • oświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

d) prowadzenia gospodarstwa rolnego :

  • zaświadczenie z urzędu gminy lub kserokopia nakazu płatniczego (oryginał do wglądu),
  • dokument potwierdzający wysokość opłacanej składki w KRUS (dotyczy wyłącznie właścicieli gospodarstwa rolnego),

e) otrzymywania dodatku mieszkaniowego – kserokopia decyzji (oryginał do wglądu),

f) otrzymywania alimentów – wyrok Sądu o wysokości zasądzonych alimentów lub dokument potwierdzający  otrzymywane alimenty np. przekaz lub przelew pieniężny za miesiąc sierpień br.

g) pobierania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego – aktualna decyzja o przyznaniu,

h) niepełnosprawności, długotrwałej choroby – orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,

i) występowania problemu uzależnienia w rodzinie np. alkoholizm, narkomania – aktualne zaświadczenie w przypadku podjęcia leczenia odwykowego.

j) zatrudnienia, wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło  itp.- zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia  za miesiąc sierpień br. zawierające informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, kosztach uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.

k) innych źródeł np. stypendia, wynagrodzenie uczniowskie, staż, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, świadczenie pieniężne pobierane podczas odbywania służby wojskowej, itd. – zaświadczenie o wysokości tych świadczeń za miesiąc sierpień br. lub oświadczenie.

l) uczniów szkół innych niż podstawowe z terenu Gminy Śmigiel - zaświadczenie ze szkoły. 

Jeżeli rodzic ubiega się o stypendium szkolne dla kilkorga dzieci, to w/w załączniki składa tylko do JEDNEGO wniosku. Uczniowie pełnoletni składają wniosek sami na siebie.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, u którego w rodzinie dochód nie przekracza 600 zł netto na osobę, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe pod warunkiem udokumentowania fakturami, rachunkami, dowodami wpłat i innymi dokumentami, poniesionych przez rodzica/opiekuna lub ucznia kosztów zakupu: pomocy rzeczowych o charakterze edukacyjnym, a także biletów miesięcznych, zakwaterowania, udziału w zajęciach edukacyjnych.


Wydatki kwalifikowane do otrzymania stypendium szkolnego:

- podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne (rachunek lub faktura),

- artykuły szkolne: piśmiennicze, papiernicze, biurowe np. piórniki, bloki rysunkowe, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, temperówki, kalkulator, ołówki, długopisy, pióra, plastelina, modelina
i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi (rachunek lub faktura),

- książki używane (oświadczenie strony),

- torba, tornister lub plecak szkolny (rachunek lub faktura),

- strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego - bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry (rachunek lub faktura),

- obuwie sportowe: tenisówki, halówki, trampki, tzw. adidasy (rachunek lub faktura),

- strój galowy (rachunek lub faktura),

- instrumenty muzyczne  do nauki gry (potwierdzone przez szkołę, rachunek lub faktura),

- komputer (stacjonarny, laptop, notebook, tablet), oprogramowanie systemowe, części do komputera, drukarka, tusz, papier do drukarki, nośnik danych, klawiatura, myszka do komputera, słuchawki do celów edukacyjnych,

- Internet (rachunek lub faktura od miesiąca września do czerwca danego roku szkolnego),

- biurko komputerowe oraz krzesełko do biurka (rachunek lub faktura),

- zwrot kosztów dojazdu do szkół poza miejscem zamieszkania (bilety miesięczne),

- zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji (zaświadczenie + rachunek lub faktura)

- koszty udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych (zaświadczenie + rachunek lub faktura)

- uczestnictwo w kursach nauki języków obcych (zaświadczenie + rachunek lub faktura)
-  wycieczka szkolna – oświadczenie strony.

- inne niż wyżej wymienione, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że stanowią wydatek o charakterze edukacyjnym.

Faktury i rachunki muszą być wystawione imiennie na rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia, pod uwagę brane będą wydatki poniesione w okresie od lipca br. Paragony nie będą uwzględniane.

 
Pliki do pobrania:

Zaświadczenie pracodawcy o dochodach.pdf
Format: pdf, 76.04 kB
Oświadczenie o dochodach z pracy.pdf
Format: pdf, 84.92 kB
Oświadczenie strony.pdf
Format: pdf, 112.83 kB
wykaz załączników.pdf
Format: pdf, 481.15 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.