Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Imieniny: Danuta, Emilia, Jan
pochmurno
22°C

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

KRYTERIUM DOCHODOWE

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

a) 95,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

b) 124,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

c) 135,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK RODZINNY

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka),
3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca  na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku  z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2,   do ukończenia przez dziecko:

a) 18 roku życia,

b) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,

c) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej  i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobie wymienionej w punkcie 3, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU:

1)     urodzenia dziecka:

jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną,

wysokość dodatku jednorazowo wynosi 1000,00 zł.

2)     opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

a)     24 miesięcy kalendarzowych,

b)     36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,

c)      72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności wysokość dodatku 400,00 zł miesięcznie.

3)     samotnego wychowywania dziecka:

przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

- drugi z rodziców dziecka nie żyje,

- ojciec dziecka jest nieznany,

- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

przysługuje osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją,

dodatek przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.

4)      wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:

przysługuje w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

5)      kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku  do ukończenia 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,

powyżej 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

- 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

- 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia  do ukończenia 24. roku życia.

6)      rozpoczęcia roku szkolnego:

przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych  z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego,

przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne,

dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko.

7)      podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej,  w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

 

TERMINY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW NA NOWY

OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

Obecnie trwa nabór wniosków na okres świadczeniowy 2021/2022, który trwa od 1 listopada 2021 r. do 31 października 2022 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia rodzinnego na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się    od  1 listopada wnioski  można składać już od 1lipca drogą elektroniczną czyli przez Internet  za pośrednictwem:

-  portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl,

-  przez portal PUE ZUS,

-  a od 1sierpnia także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty, dostępna jest też skrzynka podawcza w siedzibie Ośrodka.

Jeśli osoba złoży wniosek o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na nowy okres  w terminie do 31 sierpnia danego roku, przyznanie świadczenia rodzinnego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc listopad nastąpi najpóźniej do 30 listopada tego roku.   W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w maksymalnym terminie do 3 miesięcy.


Tak przedstawiają się poszczególne, terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 oraz wypłat zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku rodzinnego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

a)       złożenie wniosku w lipcu i sierpniu - ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia  za miesiąc listopad nastąpi najpóźniej do dnia 30 listopada;

b)       złożenie wniosku we wrześniu i październiku - ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od listopada, nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia;

c)       złożenie wniosku w listopadzie - ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od listopada, nastąpi najpóźniej do dnia 28 lutego następnego roku;

d)       złożenie wniosku w grudniu - ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,  z wyrównaniem od grudnia, nastąpi najpóźniej do dnia 28 lutego następnego roku;

Ważne!

  • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia rodzinnego i otrzymać zasiłek rodzinny  w miesiącu listopad 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 31 sierpnia 2021 r.
  • Złożenie wniosku do końca listopada 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie rodzinne zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 listopada 2021 r.
  • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 listopada 2021 r. świadczenie rodzinne będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Harmonogram wypłat do pobrania na stronie.

Druk wniosku o świadczenia rodzinne można pobrać ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej, elektronicznie, korzystając ze strony https://empatia.mpips.gov.pl/ oraz osobiście w siedzibie Ośrodka.

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.